POLITYKA

Chrońmy rodziny przed oszczercami!

Instytut Ordo Iuris przygotował propozycję zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego, których celem jest przeciwdziałanie prowadzeniu niezasadnych postępowań o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie fałszywego zawiadomienia. W przypadku postępowań uznanych za bezzasadne rodzice uzyskają zwrot kosztów postępowania. Każdy może poprzeć proponowane zmiany podpisując petycję do Ministra Sprawiedliwości.

W opinii Instytutu Ordo Iuris obecnie obowiązujące przepisy KPC są wyjątkowo niekorzystne dla rodziców pomówionych o niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej. Relatywnie często zdarza się, że na podstawie zawiadomienia nieznajdującego podstaw faktycznych (np. w wyniku konfliktu rodzinnego, złośliwego zawiadomienia ze strony sąsiadów, osoby chorej psychicznie czy dyrekcji szkoły skonfliktowanej z rodzicami) sądy opiekuńcze wszczynają z urzędu długotrwałe postępowanie o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej. Co oczywiste, wszczęcie takiego postępowania wiąże się z poważnymi niedogodnościami zarówno dla dziecka, które narażone zostaje na ogromy stres, jak i jego rodziców. W wielu przypadkach dzieci umieszczane są nawet na kilka miesięcy w pogotowiu opiekuńczym lub w innych jednostkach pieczy zastępczej dopóki rodzice nie wykażą, że prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Rodziny, aby skutecznie bronić się przed sądem zmuszone są często do ustanowienia pełnomocnika, co związane jest z wysokimi kosztami. O skali problemu świadczą statystyki: według oficjalnych danych Wydziału Statystyk i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości z lat 2000-2012 blisko połowa spraw z zakresu władzy rodzicielskiej nie zakończyła się jej pozbawieniem bądź ograniczeniem.

 

Warto zaznaczyć, że tylko w 2016 r. Instytut Ordo Iuris zapobiegł odebraniu lub pomógł powrócić do domów rodzinnych blisko pięćdziesięciorgu dzieci w kraju i za granicą. 

 

Każdego dnia w Polsce kolejne rodziny stają przed sądem na podstawie anonimowych donosów, których wiarygodność jest w wielu przypadkach wątpliwa. Propozycja Ordo Iuris nie kwestionuje powszechnego obowiązku zawiadomienia o przypadkach krzywdzenia dziecka, lecz wzmacnia instytucję rodziny i ułatwia dochodzenie sprawiedliwości – powiedziała dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris. Liczymy, że zaproponowane zmiany legislacyjne, przygotowane w oparciu o bogate doświadczenia procesowe Instytutu, spowodują zmniejszenie liczby nieuzasadnionych postępowań sądowych w przedmiocie władzy rodzicielskiej – dodaje dr Banasiuk.

 

Rozwiązania zaproponowane przez Ordo Iuris zakładają m.in. zobowiązanie sądu opiekuńczego do oceny na pierwszym postępowaniu, czy zawiadomienie o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu znajduje podstawy faktyczne. Jeżeli sąd już na pierwszej rozprawie stwierdzi, że okoliczności wskazane w zawiadomieniu uzasadniają kontynuowanie postępowania, wówczas będzie mógł je zintensyfikować, jednocześnie jednak będzie mógł eliminować bezzasadne donosy. Obecnie sąd w wielu przypadkach w ogóle nie przesłuchuje osoby zawiadamiającej, a to jest kluczowe dla oceny wiarygodności takiego zawiadomienia i dalszego procedowania. Propozycja Instytutu Ordo Iuris zakłada również, aby w sprawach wszczętych z urzędu w sposób bezzasadny, rodzicom zwracano poniesione przez nich koszty. Obecnie polskie ustawodawstwo nie przewiduje takiej możliwości. 

 

Każdy może wyrazić swoje poparcie dla proponowanych zmian popisując petycję, skierowaną do Ministra Sprawiedliwości http://www.maszwplyw.pl/dajmy-rodzinom-szanse-obrony-m,63,k.html

Źródło: Ordo Iuris

Komentarze

Zobacz także

Nie uwierzysz ci dwaj starzy kapłani wciąż…

Andrzej Duda prezydentem wszystkich Polaków. Trzy czwarte pozytywnie ocenia prezydenckie weto

Redakcja malydziennik

Niewiarygonde! Imigranci w Danii prowadzili STRAJK GŁODOWY

Redakcja malydziennik
Ładuję....